TÀI LIỆU PHÁP LÝ

Thông tin công bố TPDN

STT Tài liệu Ngày đăng Tải về
1 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.09.50 ngày 07/05/2020 22/05/2020
2 Kết quả phát hành gói Ibond_2020.11.10 22/05/2020
3 Công bố thông tin định kỳ về tình hình phát hành, thanh toán gốc, lãi các gói trái phiếu trong năm 2019 của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 22/05/2020
4 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.08.50 ngày 28/04/2020 22/05/2020
5 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.09.50 ngày 13/04/2020 22/05/2020
6 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.01.10, Ibond_2019.02.10, Ibond_2019.03.10, Ibond_2019.08.50 ngày 06/04/2020 22/05/2020
7 CBTT Nghị quyết số 14/2020/IDJ/NQ-HĐQT ngày 11/05/2020 về việc phát hành gói Trái phiếu Ibond 12/05/2020
8 Kết quả phát hành gói Ibond_2020.02.10 04/05/2020
9 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.09.50 ngày 19/03/2020 30/03/2020
10 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.04.10 30/03/2020
11 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.02.10 ngày 11/02/2020 30/03/2020
12 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.01.10 ngày 11/02/2020 30/03/2020
13 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.01.10 ngày 13/01/2020 30/03/2020
14 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.01.10 ngày 13/01/2020 30/03/2020
15 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.02.10 ngày 13/01/2020 30/03/2020
16 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.01.10 ngày 18/12/2019 30/03/2020
17 Mua lại trái phiếu trước hạn gói Ibond_2019.01.10 ngày 18/12/2019 30/03/2020
18 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.09.50 30/03/2020
19 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.08.50 30/03/2020
20 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.03.10 30/03/2020
21 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.02.10 30/03/2020
22 Kết quả phát hành gói Ibond_2019.01.10 30/03/2020

Pháp lý phát hành

STT Tài liệu Ngày đăng Tải về
1 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2019.01.10 31/12/2020
2 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2019.02.10 31/12/2020
3 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2019.03.10 31/12/2020
4 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2019.04.10 31/12/2020
5 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.02.10 31/12/2020
6 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.06.10 31/12/2020
7 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.07.10 31/12/2020
8 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.08.10 31/12/2020
9 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.09.10 31/12/2020
10 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.10.10 31/12/2020
11 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.11.10 31/12/2020
12 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.12.10 31/12/2020
13 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.13.10 31/12/2020
14 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.14.10 31/12/2020
15 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.15.10 31/12/2020
16 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.16.10 31/12/2020
17 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.17.10 31/12/2020
18 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.18.10 31/12/2020
19 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.22.20 31/12/2020
20 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.23.20 31/12/2020
21 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.25.10 31/12/2020
22 Nghị quyết và CBTT gói IBond_2020.26.10 31/12/2020
23 Nghị quyết và CBTT gói IBond31.H.20.23.023 31/12/2020
24 Nghị quyết và CBTT gói IBond32.H.20.23.024 31/12/2020
25 Nghị quyết và CBTT gói IBond33.H.20.23.025 31/12/2020
26 Nghị quyết và CBTT gói IBond34.H.20.23.026 31/12/2020
27 Nghị quyết và CBTT gói IBond35.H.20.23.027 31/12/2020
28 Nghị quyết và CBTT gói IBond36.H.20.23.028 31/12/2020
29 Nghị quyết và CBTT gói IBond37.H.20.23.029 31/12/2020
30 Nghị quyết và CBTT gói IBond38.H.20.23.030 31/12/2020
31 Nghị quyết và CBTT gói Happybond 15-18% 31/12/2020
32 Nghị quyết và CBTT gói Happybond.H.21.24.003 31/12/2020
33 Nghị quyết và CBTT gói Happybond.H.21.24.004 31/12/2020
34 Nghị quyết và CBTT gói Happybond TSBĐ 2 năm 31/12/2020
35 Nghị quyết và CBTT gói Happybond TSBĐ 3 năm 31/12/2020
36 CBTT gói Abond1 21/02/2021
37 CBTT gói Abond2 21/02/2021
38 CBTT gói Abond3 21/02/2021
39 CBTT gói Abond4 21/02/2021